Проекти


На 20.06.2016г. "ТОСИТА" АД стартира проект "Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Тосита АД, гр. Русе", финансиран по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП".

Основната цел на проекта да повиши производствения капацитет и да създаде експортен потенциал на Тосита АД,гр. Русе. Целите на проекта ще се постигнат чрез извършване на инвестиция в материални активи - машина за заваряване на мрежи и рамки. 

Основните дейности, застъпени в проекта са: 
• Дейности за подобряване на производствените процеси; 
• Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Очакваните резултати по проекта са:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за заваряване на мрежи и рамки;
• Увеличаване на производствения капацитет;
• Намалени разходи за електрическа енергия и вода;
• Намаляване количеството производствен брак.

Обща стойност на проекта: 389 000 лв., от които 231 455 лв. европейско и  40 845 лв. национално съфинансиране.

Документи за участие в тръжна процедура с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за заваряване на мрежи и рамки с единична заваръчна маса" по проект "Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Тосита АД, гр. Русе", договор № BG16RFOP002-2.001-0493-С01.
Изтегляне на тръжната документация 

---------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------- 
Проект  "Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Тосита АД, гр. Русе",
финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Last Updated: Tuesday, 27 September 2016 14:38
Sara Wadner