Проекти

Тосита | Производство на тъкани телени мрежи за сита, телени транспортни ленти, заварени мрежи, разтеглени мрежи, оградни пана и врати, предпазни решетки, витражи и други.

Тосита АД обявява повторно покана за набиране на оферти за избор на изпълнител за доставка на CNC машина за
огъване на тел по проект  № BG16RFOP002-2.115-0002. Документите за кандидатстване можете да намерите на
адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/bb18376a-2aa0-4023-83fd-b8d3a7f6b844
или да бъдат изтеглени от ТУК.

Тосита АД обявява покана за набиране на оферти за избор на изпълнител за доставка на CNC машина за огъване на тел по проект  № BG16RFOP002-2.115-0002. Всички желаещи могат да изтеглят документите от ТУК.

На 29.05.2023г. Тосита АД, гр. Сливо поле стартира изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.115-0002 „Подобряване на капацитета на Тосита АД за производство на метални изделия“, в рамките на процедура                        BG16RFOP002-2.115 – „МИГ Тутракан – Сливо поле“ Мярка ОПИК 1 „Капацитет за растеж на МСП“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие на ЕС.

Основна цел на проекта е да допринесе за подобряване на производствния капацитет, производителността и експортния потенциал на малко предприятие, функциониращо в нискотехнологичен сектор, характерен с енергоемко производство и ниски нива на производителност – производството на метални изделия – Тосита АД, гр. Сливо поле.

Предвижда се в рамките на проекта да бъде закупено ново технологично оборудване – CNC машина за огъване на тел, с помощта на която да се постигнат следните ефекти:

  • Диверсификация на продуктовото портфолио на дружеството с нови продукти, непроизвеждани до момента;
  • Подобряване качеството на крайния продукт с елиминиране на големия обем ръчен труд
  • Подобряване на ефективността и на производствения капацитет като цяло.

Проектът е с продължителност 6 месеца и се изпълнява в община Сливо поле.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-2764-C01

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: “ТОСИТА” АД

Обща стойност: 50 000,00 лв., от които 42 500,00 лв. финансирани от ЕФРР и 7 500,00 от национално финансиране

Начало: 08.11.2021 г.

Край: 08.02.2022 г.

На 20.06.2016г. „ТОСИТА“ АД стартира проект „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Тосита АД, гр. Русе„, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Основната цел на проекта да повиши производствения капацитет и да създаде експортен потенциал на Тосита АД,гр. Русе. Целите на проекта ще се постигнат чрез извършване на инвестиция в материални активи – машина за заваряване на мрежи и рамки.

Основните дейности, застъпени в проекта са:
• Дейности за подобряване на производствените процеси;
• Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Очакваните резултати по проекта са:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за заваряване на мрежи и рамки;
• Увеличаване на производствения капацитет;
• Намалени разходи за електрическа енергия и вода;
• Намаляване количеството производствен брак.

Обща стойност на проекта: 389 000 лв., от които 231 455 лв. европейско и  40 845 лв. национално съфинансиране.

Документи за участие в тръжна процедура с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за заваряване на мрежи и рамки с единична заваръчна маса“ по проект „Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Тосита АД, гр. Русе“, договор № BG16RFOP002-2.001-0493-С01.
Изтегляне на тръжната документация

---------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------- 
Проект  "Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на Тосита АД, гр. Русе", финансиран от Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Тосита background image